Perbandingan diantara undang-undang tanah Islam dan sivil
Title
Perbandingan diantara undang-undang tanah Islam dan sivil

Personal Author
Amat Nor Wahid

Publication Information
Sekudai : UTM, 1993

General Note
Peminjaman dalam bentuk mikrofilem sahaja : MFL 7969 ra

Abstract
Perwujudan undang-undang tanah adalah penting yang mana menjadi dasar dalam semua urusan pentadbiran dan pengurusan tanah. Selain undang-undang tanah sivil sepertimana yang diamalkan sekarang sebenarnya terdapat juga undang-undang tanah Islam tetapi penggunaannya telah hampir dilupakan. Penulisan ini merupakan satu kajian ilmiah penulis. Berdasarkan pernyataan di atas kajian tesis ini adalah untuk membandingkan antara undang-undang tanah Islam dan Sivil dari beberapa aspek tertentu iaitu aspek sejarah, konsep hartanah, pelupusan dan pemilikan ke atas tanah serta pentadbiran dan pengurusan harta. Hasilanalisa yang diperolehi daripada perbandingan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana undang-undang tanah itu bersesuaian dengan kehendak Islam atau sebaliknya. Aspek-aspek percanggahan dan persamaan dikemukakan dalam bab analisa, sekurang-kurangnya sebagai pengetahuan dan berharapan wujudnya kesedaran yang menuju ke satu sistem perundangan tanah yang lebih baik. Pendekatan juga dibuat ke atas cadangan-cadangan agar sistem undang-undang tanah Islam diserapkan kedalam sistem undang-undang tanah sivil sebagaimana yang diamalkan sekarang. Semoga kajian penulisan ini mendapat rahmat restu dari ilahi. Amin.

Subject Term
Land tenure -- Law and legislation -- Malaysia -- Perlis
 
Land titles -- Law and legislation -- Malaysia

Kertas Projek (Sarjana Muda Ukur Tanah)--Universiti Teknologi Malaysia, 1993.


LibraryItem BarcodeCall NumberMaterial TypeItem Category 1Status
PRZS30000002210429HD1167.M3 A525 1993 rafClosed Access ThesisUTM Project Paper (Closed Access)Reference Material