Skip to:Content
|
Bottom
Cover image for Sistem pemilikan tanah dalam Islam
Title:
Sistem pemilikan tanah dalam Islam
Personal Author:
Publication Information:
1983
General Note:
Juga terdapat dalam bentuk mikrofilem : MFL 4219
Abstract:
Melalui penulisan ilmiah ini, penulis akan membahagikan perbincangannya kepada beberapa bab. Bab pertama akan dimulakan dengan pengenalan rengkas mengenai tujuan, bidang dan perkaedahan kajian. Dalam Bab Kedua pula akan dibicarakan mengenai kepentingan pemilikan tanah secara 'amnya yang meliputi soal-soal hukum dan kaedah pemilikan. Bab ini juga akan menjelaskan kedudukan tanah-tanah pemilikan perseorangan, pemerintah dan awam. Mengenai Pemilikan Tanah yang belum diteroka dan dibincangkan di dalam Bab ketiga. Bab ini meliputi perbincangan mengenai tanah usang (ardh mawat) dan cara seseorang itu boleh memiliki tanah tersebut melalui ehya', iqta' dan tahjir. Selanjutnya Bab keempat pula akan membentangkan mengenai pemilikan tanah subur. Di sini perbahasan akan berkisar disekitar tanah-tanah yang ditakluki oleh Islam samada dengan peperangan, perjanjian perdamaian atau penyerahan. Termasuk juga dalam Bab ini ialah pemilikan tanah simpanan awam dan tanah pinggir. Bab kelima pula akan di perkatakan tentang pemilikan sumber-sumber semulajadi akan mencakupi harta-harta perlombongan dan sumber air. Penjelasan mengenai jenis-jenis harta perlombongan dan tujuan penggunaan air juga didapati dalam Bab ini. Dalam Bab keenam penulis akan menerangkan beberapa amalan dalam pemilikan tanah iaitu dari segi amalan mu'amalat menurut Islam. Amalan ini sebenarnya adalah luas bidangnya, tetapi di sini hanya dibincangkan beberapa fasal sahaja iaitu dari segi jual-beli, sewa dan gadai tanah. Sesiapa yang memiliki mana-mana bidang tanah adalah tidak terlepas daripada melaksanakan tanggungjawabnya terhadap pemerintahnya. Tanggungjawab ini adalah dalam bentuk kharaj dan 'usyr atau membayar cukai dan mengeluarkan zakat yang berkaitan dengan tanah. Samada sesuatu bidang tanah itu dikenakan kharaj atau'usyr adalah tertakluk kepada samada tanah itu bertaraf kharajiah atau 'usyriah. Semua ini dibincangkan dalam Bab ketujuh. Sebagai menutup dan merumuskan kajian ilmiah ini, pada Bab kelapan akan membentangkan beberapa kelemahan dan perbezaan yang terdapat dalam sistem pemilikan tanah yang diamalkan sekarang dengan amalan yang terdapat dalam sistem pemilikan tanah dalam Islam.
DSP_DISSERTATION:
Tesis (Sarjan Muda Ukur (Pengurusan Hartabenda)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1983

Available:*

Library
Item Barcode
Call Number
Material Type
Item Category 1
Status
Searching...
30000010146504 HD1251 M98 1983 raf Closed Access Thesis UTM Project Paper (Closed Access)
Searching...
Searching...
30000002388100 HD1251 M98 1983 raf Closed Access Thesis UTM Project Paper (Closed Access)
Searching...

On Order

Go to:Top of Page