Cover image for Pelaksanaan kemahiran hidup Sekolah Rendah di Pulau Langkawi : satu tinjauan
Title:
Pelaksanaan kemahiran hidup Sekolah Rendah di Pulau Langkawi : satu tinjauan
Personal Author:
Publication Information:
Sekudai : UTM, 1995
General Note:
Peminjaman dalam bentuk mikrofilem sahaja :MFL 8562 ra
Abstract:
Kemahiran Hidup adalah satu mata pelajaran dalam Kurikulum Baru Sekolah Rendah yang bercorak amali dan diajar pada Tahap II. Mata pelajaran ini digubal untuk mengembangkan keupayaan manipulatif, keusahawanan dan pengurusan diri melalui penguasaan kemahiran praktis dan pengetahuan serta memumpukkan sikap yang positif berasaskan teknologi dan keusahawasan. Kajian ini bertujuan untuk melihat sejauhmanakah pelaksanaan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah di Pulau Langkawi mencapai tahap keberkesanan yang optimum dari segi aspek pengajaran dan pembelajaran, tenaga pengajar, keperluan fizikal sekolah dan pengurusan dan penyelenggaraan. Kaedah soal selidik digunakan sebagai instrumen kajian di kalangan guru yang melibatkan seramai 22 responden dan kaedah pengujian berbentuk soalan yang merangkumi Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah tahun 4 bagi 140 orang pelajar di empat buah sekolah rendah di Pulau Langkawi. Data yang diperolehi dari maklumbalas tersebut dianalisiskan dengan menggunakan perisian statistic SX. Dari penganalisisan menunjukkan guru mempunyai sikap yang positif walaupun menghadapi beberapa masalah dalam melaksanakan mata pelajaran ini terutamanya dari segi aspek keperluan fizikal sekolah. Begitu juga dikalangan pelajar menunjukkan keupayaan yang positif tetapi mempunyai masalah tentang kefahaman dan pengetahuan dalam bidang manipulatif terutamanya mengenai kemahiran-kemahiran asas dalam kerja praktis.
DSP_DISSERTATION:
Kertas projek (Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kejuruteraan Awam)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1995

Available:*

Library
Item Barcode
Call Number
Material Type
Item Category 1
Status
Searching...
30000003246745 LB1629.5.M3 A32 1995 raf Closed Access Thesis UTM Project Paper (Closed Access)
Searching...

On Order