Search Results for Land tenure (Islamic law) - Narrowed by: Cartography -- Data processing - Malay SirsiDynix Enterprise http://portal.utm.my/client/en_AU/main/main/qu$003dLand$002btenure$002b$002528Islamic$002blaw$002529$0026qf$003dSUBJECT$002509Subject$002509Cartography$002b--$002bData$002bprocessing$002509Cartography$002b--$002bData$002bprocessing$0026qf$003dLANGUAGE$002509Language$002509MAY$002509Malay$0026ps$003d300? 2020-10-20T10:25:59Z Pembangunan antaramuka pengguna dan sistem pemetaan bagi Dewan Bandaraya Kota Kinabalu menggunakan perisian Visual Basic 6 dan perisian Arc View version 3.1 ent://SD_ILS/0/SD_ILS:9479 2020-10-20T10:25:59Z 2020-10-20T10:25:59Z by&#160;Fairy Dasun<br/>Author&#160;Fairy Dasun<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 13638<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2006<br/>Project Paper (Sarjana Muda Sains (Geoinformatik) - Universiti Teknologi Malaysia, 2006<br/> Penyerahan balik dan pemberimilikan semula tanah di Negeri Melaka; Pembangunan sistem maklumat tanah Pulau Langkawi; Satu tinjauan dalam penentuan waktu solat asar secara ukur bayang berbanding hitungan; Pembahagian zon waktu solat negeri-negeri di Malaysia : satu kajian; Kesan perubahan sistem politik Kelantan keatas skim pembangunan tanah di Kelantan; Teknik perbezaan model rupabumi berdigit untuk mengesan pergerakan tanah ent://SD_ILS/0/SD_ILS:21611 2020-10-20T10:25:59Z 2020-10-20T10:25:59Z by&#160;Abdul Halem Berahim<br/>Author&#160;Abdul Halem Berahim,&#160;Ahmad Nadzari Yahaya,&#160;Mahadi Mohamed Nor,&#160;Mahktar Ismail,&#160;Mat Daud Deraman<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 8741 ra<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;1995<br/>Kertas projek(Sarjana Muda Ukur (Tanah)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1995<br/> Kajian mengenai kerja-kerja ukur di Jabatan Parit dan Talirair; Drafting of sample specifications and tender for photogrammetric projects in Malaysia; Proses permohonan, pendaftaran dan pengeluaran hakmilik strata; Sistem pentadbiran tanah secara Islam; Contour interpolation in DTM (digital terrain model); Pasang surut bumi : kesannya pada pengukuran jitu; Peta statistik : penekanan kearah pemilihan data yang sesuai bagi penghasilan peta yang berkesan ent://SD_ILS/0/SD_ILS:15112 2020-10-20T10:25:59Z 2020-10-20T10:25:59Z by&#160;Rozalan Adam<br/>Author&#160;Rozalan Adam,&#160;Seow, Chin Leng,&#160;Suhaimi Ali,&#160;Wan Ngah Mat,&#160;Wong, Yew Soon<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 2294-2300 ra<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1986<br/>Tesis (Ijazah Sarjana Muda Ukur Tanah) - Universiti Teknologi Malaysia, 1986<br/>