Search Results for Land tenure (Islamic law) - Narrowed by: Geographic information systems SirsiDynix Enterprise http://portal.utm.my/client/en_AU/main/main/qu$003dLand$002btenure$002b$002528Islamic$002blaw$002529$0026qf$003dSUBJECT$002509Subject$002509Geographic$002binformation$002bsystems$002509Geographic$002binformation$002bsystems$0026ps$003d300? 2020-09-24T15:15:27Z Pembangunan antaramuka pengguna dan sistem pemetaan bagi Dewan Bandaraya Kota Kinabalu menggunakan perisian Visual Basic 6 dan perisian Arc View version 3.1 ent://SD_ILS/0/SD_ILS:9479 2020-09-24T15:15:27Z 2020-09-24T15:15:27Z by&#160;Fairy Dasun<br/>Author&#160;Fairy Dasun<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 13638<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2006<br/>Project Paper (Sarjana Muda Sains (Geoinformatik) - Universiti Teknologi Malaysia, 2006<br/> Penyerahan balik dan pemberimilikan semula tanah di Negeri Melaka; Pembangunan sistem maklumat tanah Pulau Langkawi; Satu tinjauan dalam penentuan waktu solat asar secara ukur bayang berbanding hitungan; Pembahagian zon waktu solat negeri-negeri di Malaysia : satu kajian; Kesan perubahan sistem politik Kelantan keatas skim pembangunan tanah di Kelantan; Teknik perbezaan model rupabumi berdigit untuk mengesan pergerakan tanah ent://SD_ILS/0/SD_ILS:21611 2020-09-24T15:15:27Z 2020-09-24T15:15:27Z by&#160;Abdul Halem Berahim<br/>Author&#160;Abdul Halem Berahim,&#160;Ahmad Nadzari Yahaya,&#160;Mahadi Mohamed Nor,&#160;Mahktar Ismail,&#160;Mat Daud Deraman<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 8741 ra<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;1995<br/>Kertas projek(Sarjana Muda Ukur (Tanah)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1995<br/> Perbandingan di antara undang-undang tanah Islam dan sivil; Kesalahan-kesalahan di bawah kanun tanah negara dan implikasinya; Pembentukan digital terrain model (DTM) : satu kes kajian; Rekabentuk, pembinaan dan penggunaan garisdasar alat pengukur jarak eleltronik (EDM) Jabatan Ukur dan pemetaan Malaysia : kes kajian : garis dasar di Skudai; Pembentukan digital terrain model daripada gambarfoto udara; Pelarasan jaringan 'motorized levelling' dengan mengambil kira pembetulan ketinggian orthometrik; Analisa penggunaan perisian PC arc/info (GIS) dalam kerja-kerja rekabentuk peta; Penilaian perisian cadastral processing system (CPS) dalam penghasilan pelan pra-hitungan; Applikasi GPS dalam penentududukan saluran paip luar pantai : kes kajian; Mengkomputerasasikan data-data &quot;buku panduan pembangunan daerah&quot; dengan menggunakan perisian GIS : GENAMAP ent://SD_ILS/0/SD_ILS:13574 2020-09-24T15:15:27Z 2020-09-24T15:15:27Z by&#160;Amat Nor Wahid<br/>Author&#160;Amat Nor Wahid,&#160;Cheng, Beng Cheang,&#160;Cheah, Yeow Hong,&#160;Choong, Weng Chiew,&#160;Hishamuddin Mohamed Amin<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 7969 ra<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1993<br/>Kertas Projek (Sarjana Muda Ukur Tanah) - Universiti Teknologi Malaysia, 1993<br/>