Search Results for Life skills -- Malaysia -- Curricula SirsiDynix Enterprise http://portal.utm.my/client/en_AU/main/main/qu$003dLife$002bskills$002b--$002bMalaysia$002b--$002bCurricula$0026ps$003d300? 2020-08-12T10:26:29Z Tahap kemahiran mengendalikan alatan tangan dan mesin, minat terhadap kerja amali dan masalah di bengkel bagi kerja amali Kemahiran Hidup Teras tingkatan dua /Tuan Noor Azlina Abdu Rahaman ent://SD_ILS/0/SD_ILS:642218 2020-08-12T10:26:29Z 2020-08-12T10:26:29Z by&#160;Tuan Noor Azlina Abdu Rahaman<br/>Author&#160;Tuan Noor Azlina Abdu Rahaman,&#160;Baharin Abu, 1964-,&#160;Fakulti Pendidikan<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HQ2037 T83 2010 raf<br/>Publication Date&#160;2010<br/>Project Paper (Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kemahiran Hidup)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2010<br/> Tahap kemahiran mengendalikan alatan tangan dan mesin, minat terhadap kerja amali dan masalah di bengkel bagi kerja amali kemahiran hidup teras tingkatan dua ent://SD_ILS/0/SD_ILS:642766 2020-08-12T10:26:29Z 2020-08-12T10:26:29Z by&#160;Tuan Noor Azlina Abdu Rahaman<br/>Author&#160;Tuan Noor Azlina Abdu Rahaman<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;CP 022749 ra<br/>Publication Date&#160;2010<br/>Project Paper (Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kemahiran Hidup)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2010<br/> Amalan pembelajaran koperatif dalam kalangan guru-guru Kemahiran Hidup Bersepadu (KHB) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:397928 2020-08-12T10:26:29Z 2020-08-12T10:26:29Z by&#160;Rosnah Othman<br/>Author&#160;Rosnah Othman,&#160;Yahya Buntat, supervisor,&#160;Fakulti Pendidikan<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;LB1629.5.M3 R67 2009 raf<br/>Publication Date&#160;2009<br/>Thesis (Sarjana Pendidikan (Teknik dan Vokasional)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2009<br/> Amalan pembelajaran koperatif dalam kalangan guru-guru Kemahiran Hidup Bersepadu (KHB) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:777060 2020-08-12T10:26:29Z 2020-08-12T10:26:29Z by&#160;Rosnah Othman<br/>Author&#160;Rosnah Othman<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;CP 026929 ra<br/>Publication Date&#160;2009<br/>Thesis (Sarjana Pendidikan (Teknik dan Vokasional)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2009<br/> Amalan pentaksiran pengajaran dan pembelajaran di Sekolah-sekolah Menengah Bestari Negeri Johor Darul Takzim ent://SD_ILS/0/SD_ILS:269674 2020-08-12T10:26:29Z 2020-08-12T10:26:29Z by&#160;Asri Selamat<br/>Author&#160;Asri Selamat,&#160;Mohd. Najib Abdul Ghafar, supervisor<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;LB1629.5.M3 A87 2007 raf<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2007<br/>Thesis (Doktor Falsafah (Pengukuran dan Penilian)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2007<br/> Amalan pentaksiran pengajaran dan pembelajaran di Sekolah - sekolah Menengah Bestari Negeri Johor Darul Takzim ent://SD_ILS/0/SD_ILS:584360 2020-08-12T10:26:29Z 2020-08-12T10:26:29Z by&#160;Asri Selamat<br/>Author&#160;Asri Selamat<br/>Format:&#160;Computer file<br/>Call Number&#160;CP 016503<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2007<br/>Thesis (Doktor Falsafah (Pengukuran dan Penilian)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2007<br/> Modul pembangunan kemahiran insaniah (soft skills) untuk Institusi Pengajian Tinggi Malaysia ent://SD_ILS/0/SD_ILS:121104 2020-08-12T10:26:29Z 2020-08-12T10:26:29Z by&#160;Malaysia. Kementerian Pengajian Tinggi. Jabatan Pengajian Tinggi<br/>Author&#160;Malaysia. Kementerian Pengajian Tinggi. Jabatan Pengajian Tinggi<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;LC1037.8.M3 M62 2006<br/>Publisher&#160;Penerbit Universiti Putra Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2006<br/>ISBN&#160;9789833663057<br/> Keberkesanan perlaksanaan kurikulum kemahiran hidup oleh jabatan pendidikan teknik dan vokasional,Fakulti Pendidikan,UPM ent://SD_ILS/0/SD_ILS:373006 2020-08-12T10:26:29Z 2020-08-12T10:26:29Z by&#160;Widad Othman<br/>Author&#160;Widad Othman,&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Fakulti Sains,&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Pusat Pengurusan Penyelidikan<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;LB2362.M3 W523 2006 af<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2006<br/> Permasalahan yang dihadapi oleh guru wanita kemahiran hidup bersepadu dalam melaksanakan projek kerja kursus KHB di peringkat penilaian menengah rendah di sekolah menengah daerah Muar : satu kajian kes ent://SD_ILS/0/SD_ILS:413826 2020-08-12T10:26:29Z 2020-08-12T10:26:29Z by&#160;Nor Aini Giman<br/>Author&#160;Nor Aini Giman<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;LB1629.5.M32 J696 2005<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2005<br/>Project Paper (Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kemahiran Hidup)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2005<br/> Persepsi guru dan pelajar terhadap kesesuaian topik reka bentuk dan teknologi dalam mata pelajaran kemahiran hidup bersepadu dengan keperluan industri : satu tinjauan ent://SD_ILS/0/SD_ILS:414831 2020-08-12T10:26:29Z 2020-08-12T10:26:29Z by&#160;Mohd. Juahir Md. Jali<br/>Author&#160;Mohd. Juahir Md. Jali<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;LB1629.5.M32 J695 2005<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2005<br/>Project Paper (Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kemahiran Hidup)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2005<br/> Persepsi pelajar terhadap kemahiran dalam tajuk elektrik dan elektronik di sekolah menengah di daerah Kuala Terengganu ent://SD_ILS/0/SD_ILS:413042 2020-08-12T10:26:29Z 2020-08-12T10:26:29Z by&#160;Khaziah Abdul Aziz<br/>Author&#160;Khaziah Abdul Aziz<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;LB1629.5.M32 T794 2005<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2005<br/>Project Paper (Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kemahiran Hidup)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2005<br/> Penguasaan pengetahuan, kemahiran dan kebolehan pengajaran KHB-ERT guru-guru kemahiran hidup di sekolah-sekolah menengah daerah Bera ent://SD_ILS/0/SD_ILS:414311 2020-08-12T10:26:29Z 2020-08-12T10:26:29Z by&#160;Sana Salwa Misnan<br/>Author&#160;Sana Salwa Misnan<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;LB1629.5.M3 S265 2005<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2005<br/>Project Paper (Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kemahiran Hidup)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2005<br/> Penilaian terhadap persepsi guru-guru teknikal dan beberapa masalah dalam pengajaran mata pelajaran vokasional (MPV) di sekolah menengah akademik ent://SD_ILS/0/SD_ILS:7215 2020-08-12T10:26:29Z 2020-08-12T10:26:29Z by&#160;Mohd. Jaafar Shaari<br/>Author&#160;Mohd. Jaafar Shaari<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 13115<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2005<br/>Project Paper (Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kemahiran Hidup)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2005<br/> Persepsi pelajar terhadap kemahiran dalam tajuk elektrik dan elektronik di sekolah menengah di daerah Kuala Terengganu ent://SD_ILS/0/SD_ILS:7240 2020-08-12T10:26:29Z 2020-08-12T10:26:29Z by&#160;Khaziah Abdul Aziz<br/>Author&#160;Khaziah Abdul Aziz<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 13118<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2005<br/>Project Paper (Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kemahiran Hidup)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2005<br/> Permasalahan pembelajaran mata pelajaran lukisan kejuruteraan di kalangan pelajar tingkatan empat di Sekolah Menengah Teknik Rompin , Pahang ent://SD_ILS/0/SD_ILS:8139 2020-08-12T10:26:29Z 2020-08-12T10:26:29Z by&#160;Azhar Mat Nordin<br/>Author&#160;Azhar Mat Nordin<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 13371<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2005<br/>Project Paper (Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kejuruteraan Jentera)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2005<br/> Penggunaan Jadual Penentu Ujian (JPU) ketika membina item-item soalan ujian di kalangan guru-guru kemahiran hidup di daerah Kulai, Johor ent://SD_ILS/0/SD_ILS:310216 2020-08-12T10:26:29Z 2020-08-12T10:26:29Z by&#160;Sumini Solatin<br/>Author&#160;Sumini Solatin<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;LB1629.5.M32 J694 2002<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2002<br/>Kertas Projek (Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kemahiran Hidup)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2002<br/> Satu tinjauan terhadap program rintis sandaran reka cipta ent://SD_ILS/0/SD_ILS:310821 2020-08-12T10:26:29Z 2020-08-12T10:26:29Z by&#160;Zuria Abdul Hamid<br/>Author&#160;Zuria Abdul Hamid<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;LB1629.5.M3 Z87 2002<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2002<br/>Kertas Projek (Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (Kemahiran Hidup)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2002<br/> Keberkesanan perlaksanaan kurikulum kemahiran hidup oleh Jabatan Pendidikan Teknik &amp; Vokasional, Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia ent://SD_ILS/0/SD_ILS:350434 2020-08-12T10:26:29Z 2020-08-12T10:26:29Z by&#160;Widad Othman<br/>Author&#160;Widad Othman,&#160;Mustafa Othman<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;LB2362.M3 W52 2002<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2002<br/> Keberkesanan perlaksanaan kurikulum kemahiran hidup oleh Jabatan Pendidikan Teknik &amp; Vokasional, Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia ent://SD_ILS/0/SD_ILS:584587 2020-08-12T10:26:29Z 2020-08-12T10:26:29Z by&#160;Widad Othman<br/>Author&#160;Widad Othman,&#160;Mustafa Othman<br/>Format:&#160;Computer file<br/>Call Number&#160;CP 013861<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2002<br/> Persepsi guru-guru KHB (ERT) terhadap masalah pembelajaran KHB (ERT) di sekolah-sekolah menengah akademik Daerah Kulim Bandar Baharu, Kedah Darul Aman ent://SD_ILS/0/SD_ILS:17217 2020-08-12T10:26:29Z 2020-08-12T10:26:29Z by&#160;Che Bahagia Che Mustaffa<br/>Author&#160;Che Bahagia Che Mustaffa<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 11311<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2002<br/>Project Paper (Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (Kemahiran Hidup)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2002<br/> Potensi menyediakan pusat sukan yang berfokus kepada orang tua di daerah Johor Bahru : satu kajian dijalankan di daerah Johor Bahru ent://SD_ILS/0/SD_ILS:21722 2020-08-12T10:26:29Z 2020-08-12T10:26:29Z by&#160;Chu, Chee Peng<br/>Author&#160;Chu, Chee Peng<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 12469<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2002<br/>Project Paper (Sarjana Muda Sains serta Pendidikan (Sains Sukan)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2002<br/> Penglibatan ibu bapa/penjaga dalam Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) di Sekolah Kebangsaan Taman Universiti 1, Skudai, Johor ent://SD_ILS/0/SD_ILS:7739 2020-08-12T10:26:29Z 2020-08-12T10:26:29Z by&#160;Amir Azlan Muhammad<br/>Author&#160;Amir Azlan Muhammad<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 13124<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2002<br/>Project Paper (Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kejuruteraan Jentera)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2002<br/> Faktor-faktor yang mempengaruhi pelajar-pelajar wanita menceburi bidang teknikal di Institut Latihan Perindustrian Pasir Gudang ent://SD_ILS/0/SD_ILS:20518 2020-08-12T10:26:29Z 2020-08-12T10:26:29Z by&#160;Nor 'Ashikin Shafei<br/>Author&#160;Nor 'Ashikin Shafei<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 11790<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2002<br/>Project Paper (Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kemahiran Hidup)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2002<br/> Faktor-faktor yang menyumbang terhadap pembelajaran reka cipta di tiga buah sekolah menengah atas dalam Daerah Dungun Terengganu ent://SD_ILS/0/SD_ILS:20523 2020-08-12T10:26:29Z 2020-08-12T10:26:29Z by&#160;Husni Ibrahim<br/>Author&#160;Husni Ibrahim<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 11592<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2002<br/>Project Paper (Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (Kemahiran Hidup)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2002<br/> Faktor-faktor yang mempengaruhi sikap pelajar 4 SPH, UTM terhadap mata pelajaran Pertanian ent://SD_ILS/0/SD_ILS:21004 2020-08-12T10:26:29Z 2020-08-12T10:26:29Z by&#160;Baharuddin Shaid<br/>Author&#160;Baharuddin Shaid<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 12010<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2002<br/>Project Paper (Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (Kemahiran Hidup) ) - Universiti Teknologi Malaysia, 2002<br/> Pelaksanaan pendidikan reka cipta dalam kemahiran hidup bersepadu di sekolah-sekolah menengah luar bandar di Daerah Batu Pahat, Johor : satu tinjauan ent://SD_ILS/0/SD_ILS:142854 2020-08-12T10:26:29Z 2020-08-12T10:26:29Z by&#160;A. Manja Juki<br/>Author&#160;A. Manja Juki<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;LB1629.5.M3 A46 2000 raf<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2000<br/>Kertas Projek (Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kemahiran Hidup)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2000<br/> Perisian multimedia kemahiran hidup bersepadu tingkatan satu : &quot;kemasan kerjakayu&quot; ... [et al.] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:13605 2020-08-12T10:26:29Z 2020-08-12T10:26:29Z by&#160;Abdullah Ahmad<br/>Author&#160;Abdullah Ahmad,&#160;Azizah Abdul Rahman,&#160;Hasnah Zakaria,&#160;Md. Anuar Sahri,&#160;Saifuddin Asri<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 9702<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;1999<br/>Kertas Projek (Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kemahiran Hidup)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1999<br/> Penggunaan alat bantu mengajar (ABM) di kalangan guru-guru perdagangan di sekolah menengah (gred B) Daerah Timur Laut Pulau Pinang ... [et al.] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:13633 2020-08-12T10:26:29Z 2020-08-12T10:26:29Z by&#160;Anuar Ibrahim<br/>Author&#160;Anuar Ibrahim,&#160;Chai, Kim Shin,&#160;Danzila Saidin,&#160;Mohd. Azman Mohd. Yusof,&#160;Samsina Zainal<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 9907<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;1999<br/>Kertas Projek (Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kemahiran Hidup)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1999<br/> Persepsi guru pelatih terhadap kesesuaian kurikulum kemahiran hidup di Maktab Perguruan Batu Lintang, Kuching, Sarawak ent://SD_ILS/0/SD_ILS:475030 2020-08-12T10:26:29Z 2020-08-12T10:26:29Z by&#160;Chai, Kim Shin<br/>Author&#160;Chai, Kim Shin<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;LB1629.5.M3 C42 1998 raf<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1998<br/>Kertas projek (Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kemahiran Hidup)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1998<br/> Persepsi guru pelatih terhadap kursus kemahiran hidup perguruan sekolah menengah di Maktab Perguruan Temenggong Ibrahim Maktab Perguruan Johor ent://SD_ILS/0/SD_ILS:475722 2020-08-12T10:26:29Z 2020-08-12T10:26:29Z by&#160;Jauyah Amit<br/>Author&#160;Jauyah Amit<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;LB2157.M3 J38 1998 raf<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1998<br/>Kertas projek (Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kemahiran Hidup)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1998<br/> Minat pelajar tahun satu sarjana muda teknologi serta pendidikan (Kemahiran Hidup) terhadap mata pelajaran asas kemahiran hidup : satu tinjauan ent://SD_ILS/0/SD_ILS:476789 2020-08-12T10:26:29Z 2020-08-12T10:26:29Z by&#160;Saadiah Muhamad Ali<br/>Author&#160;Saadiah Muhamad Ali<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;LB1629.5.M3 S22 1998 raf<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;1998<br/>Kertas projek (Sarjana Muda Teknologi serta pendidikan (Kemahiran Hidup)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1998<br/> Sejauhmanakah pelajar-pelajar 4 SPH sesi 1997/98 mengalami masalah pembelajaran dalam subjek reka cipta ... [et al.] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:13149 2020-08-12T10:26:29Z 2020-08-12T10:26:29Z by&#160;Abdul Latif Harun<br/>Author&#160;Abdul Latif Harun,&#160;Aida Suyot,&#160;Md. Sa'at Atan,&#160;Othman Kassim,&#160;Saadiah Muhamad Ali<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 9401<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;1998<br/>Kertas projek (Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kemahiran Hidup)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1998<br/> Tanggapan guru-guru kemahiran hidup wanita terhadap komponen enjin dalam kemahiran manipulatif ... [et al.] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:13174 2020-08-12T10:26:29Z 2020-08-12T10:26:29Z by&#160;Basri Sulaiman<br/>Author&#160;Basri Sulaiman,&#160;Jauyah Amit,&#160;Md. Noor Jusoh,&#160;Mohadi Kamat @ Ahmat,&#160;Muhaida Omar<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 9393<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;1998<br/>Kertas projek (Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kemahiran Hidup)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1998<br/> Penggunaan media/abm dalam pengajaran perdagangan dan keusahawanan (kemahiran hidup) dikalangan bekas guru kemahiran hidup di Universiti Teknologi Malaysia ... [et al.] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:13179 2020-08-12T10:26:29Z 2020-08-12T10:26:29Z by&#160;Hafandi Basri<br/>Author&#160;Hafandi Basri,&#160;Ikhwan Marzukon @ Marzuki,&#160;Mohd. Safri Kasim,&#160;Rohani Zakaria,&#160;Rosdi Mat Ali<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 9394<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;1998<br/>Kertas projek (Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kemahiran Hidup)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1998<br/> Satu tinjauan beban tugas guru-guru kemahiran hidup sekolah rendah di Daerah Pekan, Pahang ... [et al.] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:13476 2020-08-12T10:26:29Z 2020-08-12T10:26:29Z by&#160;Che Wa Saad<br/>Author&#160;Che Wa Saad,&#160;Chen, Siew Hong,&#160;Nor Akhmam Mohd Razali,&#160;Roswati Sunar,&#160;Salleh Othman<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 9898<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;1998<br/>Kertas projek (Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kemahiran Hidup)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1998<br/> Satu penilaian semula kajian kes : kit pengajaran pembelajaran matapelajaran sains sekolah rendah (Alam &amp; Fizikal) tahun lima ... [et al.] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:316762 2020-08-12T10:26:29Z 2020-08-12T10:26:29Z by&#160;Ahmad Rizal Omar<br/>Author&#160;Ahmad Rizal Omar,&#160;Nor Azidin Ariffin,&#160;Ruzihan Said,&#160;Yong, Sok Yin,&#160;Zulkifli Yusop, 1961-<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;MFL 9894<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;1997<br/>Kertas Projek (Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kejuruteraan Elektrik)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1997<br/> Pembentukan dan penilaian kesesuaian modul pengajaran kendiri menyimpan rekod bagi mata pelajaran kemahiran hidup bersepadu (Teras) pada tahap tingkatan tiga ent://SD_ILS/0/SD_ILS:487038 2020-08-12T10:26:29Z 2020-08-12T10:26:29Z by&#160;Aminuddin Awang Kechik<br/>Author&#160;Aminuddin Awang Kechik<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HF5635 A45 1997 raf<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1997<br/>Kertas projek (Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kemahiran Hidup)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1997<br/> Pembentukan dan penilaian kesesuaian modul pengajaran kendiri menyimpan rekod bagi mata pelajaran kemahiran hidup bersepadu (Teras) pada tahap tingkatan tiga ... [et al.] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:7913 2020-08-12T10:26:29Z 2020-08-12T10:26:29Z by&#160;Aminuddin Awang Kechik<br/>Author&#160;Aminuddin Awang Kechik,&#160;Mahizer Hamzah,&#160;Masita Abd. Hamid,&#160;Rahmat Johari<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 9402 ra<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;1997<br/> Penguasaan pelajar dalam mata pelajaran teknologi bengkel mesin aliran pendidikan vokasional di Sekolah Menengah Teknik Kemaman, Terengganu ... [et al.] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:13102 2020-08-12T10:26:29Z 2020-08-12T10:26:29Z by&#160;Ghazali Hashim<br/>Author&#160;Ghazali Hashim,&#160;Ishak Ismail,&#160;Janom Saadun,&#160;Othman Abdullah,&#160;Rohani Ismail<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 9405<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;1997<br/>Kertas projek (Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kejuruteraan Jentera)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1997<br/> Pandangan ibu bapa terhadap penggunaan kemahiran dalam mata pelajaran kemahiran hidup di luar sekolah ... [et al.] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:13730 2020-08-12T10:26:29Z 2020-08-12T10:26:29Z by&#160;Abdul Razak Mohamad<br/>Author&#160;Abdul Razak Mohamad,&#160;Fa'izah Hamzah,&#160;Idahana Saman @ Ahmad Saman,&#160;Jamaluddin Noordin,&#160;Rahinah Saidin<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 9899<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;1997<br/>Kertas projek (Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kemahiran Hidup)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1997<br/> Pandangan ibu bapa terhadap penggunaan kemahiran dalam mata pelajaran kemahiran hidup di luar sekolah ent://SD_ILS/0/SD_ILS:485775 2020-08-12T10:26:29Z 2020-08-12T10:26:29Z by&#160;Abdul Razak Mohamad<br/>Author&#160;Abdul Razak Mohamad<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;LB1060 A22 1997 raf<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1997<br/>Kertas projek (Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kemahiran Hidup)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1997<br/> Tinjauan terhadap guru-guru ekonomi rumah tangga (ERT) dalam pengurusan dan penyelenggaraan bilik masakan di sekolah menengah ent://SD_ILS/0/SD_ILS:16010 2020-08-12T10:26:29Z 2020-08-12T10:26:29Z by&#160;Abdullah A. Rahim<br/>Author&#160;Abdullah A. Rahim<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 10221<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;1997<br/>Project Paper (Sarjana Muda Kejuruteraan Awam) - Universiti Teknologi Malaysia, 1997<br/> Satu tinjauan keatas permasalahan pelaksanaan kemahiran manipulatif di dalam mata pelajaran kemahiran hidup bersepadu di Sekolah-Sekolah Menengah di Bandar Segamat, Johor Darul Takzim ent://SD_ILS/0/SD_ILS:379625 2020-08-12T10:26:29Z 2020-08-12T10:26:29Z by&#160;Muhamad Razi Yakub<br/>Author&#160;Muhamad Razi Yakub<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;LB1629.5.M3 M72 1995 raf<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1995<br/>Kertas projek (Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kejuruteraan Jentera)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1995<br/> Satu tinjauan terhadap pelaksanaan matapelajaran kemahiran hidup di daerah Kuala Muda, Kedah ent://SD_ILS/0/SD_ILS:379692 2020-08-12T10:26:29Z 2020-08-12T10:26:29Z by&#160;Yusli Yunus<br/>Author&#160;Yusli Yunus<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;LB1629.5.M3 Y87 1995 raf<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1995<br/>Kertas laporan (Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kejuruteraan Awam)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1995<br/> Pelaksanaan kemahiran hidup Sekolah Rendah di Pulau Langkawi : satu tinjauan ent://SD_ILS/0/SD_ILS:379544 2020-08-12T10:26:29Z 2020-08-12T10:26:29Z by&#160;Abd. Halim Said<br/>Author&#160;Abd. Halim Said<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;LB1629.5.M3 A32 1995 raf<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1995<br/>Kertas projek (Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kejuruteraan Awam)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1995<br/> Satu tinjauan mengenai permasalahan dalam pengajaran mata pelajaran kemahiran hidup bersepadu di kalangan guru Sekolah Menengah Agama Rakyat di Negeri Kedah Darulaman ent://SD_ILS/0/SD_ILS:379838 2020-08-12T10:26:29Z 2020-08-12T10:26:29Z by&#160;Mahdzir Mansor<br/>Author&#160;Mahdzir Mansor<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;LB1629.5.M3 M34 1995 raf<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1995<br/>Kertas projek (Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kemahiran Hidup)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1995<br/> Perkembangan dalam pengajaran mata pelajaran kemahiran hidup di Sekolah-sekolah Menengah Daerah Pontian, Johor ent://SD_ILS/0/SD_ILS:380998 2020-08-12T10:26:29Z 2020-08-12T10:26:29Z by&#160;Alias Mohd.<br/>Author&#160;Alias Mohd.<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;LB1629.5.M3 A44 1995 raf<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1995<br/>Kertas projek (Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kemahiran Hidup)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1995<br/> Masalah pelaksanaan mata pelajaran kemahiran hidup bersepadu dari pandangan guru ent://SD_ILS/0/SD_ILS:395860 2020-08-12T10:26:29Z 2020-08-12T10:26:29Z by&#160;S. Borhan Said<br/>Author&#160;S. Borhan Said<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;LB1629.5.M3 S264 1995<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;1995<br/>Project Paper (Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Elektrik)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1995<br/> Rekabentuk mesin penyembur; Penggunaan alat bantu mengajar dalam mata pelajaran kemahiran hidup bersepadu di sekolah-sekolah menengah harian di Daerah Alor Gajah Melaka; Ciri-ciri program pendidikan prasekolah : tinjauan terhadap tabika kemas di kawasan Sungai Udang, Melaka; Satu tinjauan mengenai permasalahan dalam pengajaran mata pelajaran kemahiran hidup bersepadu di kalangan guru sekolah menengah agama rakyat di Negeri Kedah Darul Aman; Keperluan mengujudkan profesion pembantu bengkel kemahiran hidup di sekolah menengah satu tinjauan ent://SD_ILS/0/SD_ILS:610672 2020-08-12T10:26:29Z 2020-08-12T10:26:29Z by&#160;Jumri Ramli<br/>Author&#160;Jumri Ramli,&#160;Kamaruzaman Abdul Karim,&#160;Khaliyah Md. Noh,&#160;Mahdzir Mansor,&#160;M. Osman Ibrahim<br/>Format:&#160;Computer file<br/>Call Number&#160;MFL 8550 ra<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1995<br/>Kertas projek (Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kejuruteraan Elektrik)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1995<br/> Pelaksanaan kemahiran hidup sekolah rendah di Pulau Langkawi : satu tinjauan; Kajian tentang persepsi guru-guru terhadap fungsi personaliti dan kelayakan kaunselor sekolah di daerah Kota Setar, Kedah Darulaman; Satu tinjauan mengenai kepuasan bekerja di kalangan guru-guru vokasional di sekolah menengah vokasional kursus kejuruteraan ketukangan di kawasan Negeri Sembilan Darul Khusus; Teknik belajar mata pelajaran matematik di kalangan pelajar-pelajar sekolah menengah Simpang Empat, Alor Gajah, Melaka; Taraf sosioekonomi keluarga dan pengaruhnya terhadap penglibatan pelajar dalam kegiatan sukan di sekolah-sekolah menengah daerah Jelebu, Negeri Sembilan ent://SD_ILS/0/SD_ILS:610897 2020-08-12T10:26:29Z 2020-08-12T10:26:29Z by&#160;Abd. Halim Said<br/>Author&#160;Abd. Halim Said,&#160;Abdullah Arsad,&#160;Abu Ajip,&#160;Abusin Hamzah,&#160;Azmi Basir<br/>Format:&#160;Computer file<br/>Call Number&#160;MFL 8562 ra<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1995<br/>Kertas projek (Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kejuruteraan Awam)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1995<br/> Kajian rekabentuk mesin penggebu aiskrim; Kesedaran penjimatan air di kalangan murid-murid sekolah menengah dalam daerah Johor Bahru : satu tinjauan; Satu tinjauan permasalahan penggunaan bahan bantu mengajar di kalangan guru-guru kemahiran hidup bersepadu di sekolah-sekolah menengah menengah daerah Johor Bahru; Perisian pengajaran berbantukan komputer bertajuk daya ricih dan momen lentur dalam mata pelajaran kajidaya bahan dan struktur bagi kursus kejuruteraan awam di Politeknik; Satu tinjauan terhadap pelaksanaan matapelajaran kemahiran hidup di daerah Kuala Muda, Kedah ent://SD_ILS/0/SD_ILS:611285 2020-08-12T10:26:29Z 2020-08-12T10:26:29Z by&#160;Abd. Rashid Md. Yusof<br/>Author&#160;Abd. Rashid Md. Yusof,&#160;Mohamed Ali Abd. Karim,&#160;Sehrom Yasin,&#160;Tan, Kim Tong,&#160;Yusli Yunus<br/>Format:&#160;Computer file<br/>Call Number&#160;MFL 8581 ra<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1995<br/>Kertas projek (Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kejuruteraan Awam)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1995<br/> Satu kajian kes mengenai ponteng di kalangan pelajar sekolah menengah di kawasan luar bandar dalam Daerah Jasin Melaka; Permasalahan yang mendorong kepada kelemahan pelajar bumiputra dalam prinsip akaun; Penggunaan rancangan TV pendidikan bagi mata pelajaran kemahiran hidup bersepadu di dalam proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah-sekolah menengah Daerah Hilir Perak - satu tinjauan; Perkembanagn dalam pengajaran mata pelajaran kemahiran hidup di sekolah-sekolah menengah Daerah Pontian, Johor; Tinjauan penggunaan kemahiran dalam kurikulum kemahiran manipulatif dengan asas teknologi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:610647 2020-08-12T10:26:29Z 2020-08-12T10:26:29Z by&#160;Abu Kher Ahmad<br/>Author&#160;Abu Kher Ahmad,&#160;Ab. Ghani Ab. Hamid,&#160;Ahmad Suhaimi Omar,&#160;Alias Mohd.,&#160;Ashim Yahaya<br/>Format:&#160;Computer file<br/>Call Number&#160;MFL 8548 ra<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1995<br/>Kertas Projek (Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (Kemahiran Hidup)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1995<br/> Rekabentuk sistem pemakanan ikan berjadual; Projek rekabentuk mesin belitan tikar bahan komposit; Satu tinjauan ke atas permasalahan pelaksanaan kemahiran manipulatif di dalam mata pelajaran kemahiran hidup bersepadu di sekolah-sekolah menengah di bandar Segamat, Johor Darul Takzim; Pengetahuan mengenai pendidikan vokasional di kalangan ibubapa di daerah Taiping - satu tinjauan; Satu kajian mengenai darjah keyakinan pelajar-pelajar islam lepasan tingkatan empat terhadap rukun iman di sekolah menengah vokasional ent://SD_ILS/0/SD_ILS:21243 2020-08-12T10:26:29Z 2020-08-12T10:26:29Z by&#160;Mohd. Saupi Mamat<br/>Author&#160;Mohd. Saupi Mamat,&#160;Mohd. Tarmizi Salleh,&#160;Muhamad Razi Yakub,&#160;Mustaffa Kamal Basha Ahmad,&#160;Nik Jaffar Nik Mat<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 8559 ra<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;1995<br/>Kertas projek (Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kejuruteraan Jentera)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1995<br/> Satu tinjauan terhadap penggunaan dan perkhidmatan perpustakaan di Politeknik Ungku Omar, Ipoh ent://SD_ILS/0/SD_ILS:7814 2020-08-12T10:26:29Z 2020-08-12T10:26:29Z by&#160;Asro Abdul Kamil<br/>Author&#160;Asro Abdul Kamil<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 13117<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;1994<br/>Project Paper (Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Elektrik)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1994<br/> Tanggapan pelajar terhadap kerja amali kemahiran hidup : satu tinjauan di enam buah Sekolah Menengah di Daerah Seberang Perai Utara, Pulau Pinang; Persepsi dan minat pelajar sekolah perempuan terhadap kemahiran hidup - kemahiran manipulatif : satu tinjauan; Minat dan sikap pelajar lelaki tingkatan dua terhadap bidang pengurusan diri dalam mata pelajaran kemahiran hidup bersepadu yang diajar di sekolah menengah; Pandangan guru-guru kemahiran hidup Daerah Batu Pahat terhadap penggunaan modul pengajaran pembelajaran dalam kemahiran manipulatif; Permasalahan dikalangan pelajar-pelajar sekolah menengah terhadap mata pelajaran kemahiran hidup di Daerah Kota Bharu : satu tinjauan ent://SD_ILS/0/SD_ILS:14903 2020-08-12T10:26:29Z 2020-08-12T10:26:29Z by&#160;Ahmad Darus, Prof Dato'<br/>Author&#160;Ahmad Darus, Prof Dato',&#160;Ismail Abdullah, 1960-,&#160;Md. Nawawi Ismail,&#160;Mohd. Ariff Abdul Rahman,&#160;Mukhter Mahmod<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 8258 ra<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1994<br/>Kertas projek (Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kejuruteraan Awam)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1994<br/> Keberkesanan perlaksanaan matapelajaran kemahiran hidup di sekolah menengah akademik di Kluang ent://SD_ILS/0/SD_ILS:267699 2020-08-12T10:26:29Z 2020-08-12T10:26:29Z by&#160;Lim, Hong Swan<br/>Author&#160;Lim, Hong Swan<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;LB1629.5.M3 L55 1993 raf<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1993<br/>Kertas Projek (Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kejurteraan Elektrik)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1993<br/> Keberkesanan perlaksanaan mata pelajaran kemahiran hidup bagi pelajar tingkatan 2 dan guru sekolah menengah di Wilayah Persekutuan ent://SD_ILS/0/SD_ILS:267914 2020-08-12T10:26:29Z 2020-08-12T10:26:29Z by&#160;Mohd. Afli Abdullah<br/>Author&#160;Mohd. Afli Abdullah<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;LB1629.5.M3 M33 1993 raf<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1993<br/>Kertas Projek (Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kejuruteraan Elektrik)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1993<br/> Keberkesanan pengajaran aliran kemahiran kursus elektronik di sekolah menengah vokasional kawasan zon tengah : satu tinjauan; Persepsi nilai-nilai murni pelajar dan pandangan guru kurusus binaan bangunan di sekolah menengah vokasional dalam Negeri Johor Darul Takzim; Masalah pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran kemahiran hidup bersepadu sekolah menegah rendah : penelitian di sekolah menengah gred A terkawal, gred A dan gred B di Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur; Satu tinjauan sejauh manakah darjah kefahaman dan penghayatan guru Sekolah Menengah Vokasional Pengkalan Chepa Kelantan terhadap falsafah pendidikan negara; Keberkesanan perlaksanaan matapelajaran kemahiran hidup di sekolah menengah akademik di Kluang; Keberkesanan perlaksanaan mata pelajaran kemahiran hidup bagi pelajar tingkatan 2 dan guru sekolah menengah di Wilayah Persekutuan; Kepuasan kerja di kalangan guru teknikal di sekolah menengah vokasional ketukangan di Negeri Perlis; Keberkesanan unit bimbingan dan kaunseling di sekolah menengah vokasional di Negeri Johor; Tinjauan terhadap pengetahuan asas dalam pengendalian komputer di kalangan guru-guru sekolah menengah vokasioanal (Zon Tengah); Cadangan meningkatkan pencapaian pelajar dalam mata pelajaran teknologi elektrik di swsekolah menengah vokasional kawasan utara ent://SD_ILS/0/SD_ILS:14413 2020-08-12T10:26:29Z 2020-08-12T10:26:29Z by&#160;Ariffin Naim<br/>Author&#160;Ariffin Naim,&#160;Bahanin Ibrahim,&#160;Fauzi Mat Daud,&#160;H Muhamad Salleh Mandak @ Abdul Hamid,&#160;Lim, Hong Swan<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 8000 ra<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1993<br/>Kertas Projek (Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kejuruteraan Elektrik)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1993<br/> Peranan guru dalam melaksanakan perubahan kurikulum teknologi binaan bangunan sekolah menengah vokasional di Malaysia; Persepsi pensyarah terhadap penggunaan media pengajaran di Universiti Teknologi Malaysia; Perisian pengajaran berbantukan komputer janakuasa arus ulangalik mudah; Tinjauan perkembangan bahagian teknologi pendidikan di Malaysia dan matlamatnya; Satu tinjauan awal ke atas tanggapan dan tahap pengetahuan pelajar-pelajar tingkatan III sekolah menengah kebangsaan mengenai program pendidikan vokasional di sekolah menengah vokasional; Keperluan mewujudkan jawatan pembantu bengkel di sekolah menengah vokasional : satu kajian; Mata pelajaran kemahiran hidup dan fungsinya terhadap pelajar sekolah menengah : kajian kes dienam buah sekolah menengah di daerah Batu Pahat, Johor; Faktor-faktor yang mendorong minat pelajar-pelajar ke sekolah menengah vokasional di Malaysia; Pengajaran berbantukan komputer pengenalan kepada teori pengajaran batu bata; Menjejaki perdana serta rakan-rakannya ent://SD_ILS/0/SD_ILS:14540 2020-08-12T10:26:29Z 2020-08-12T10:26:29Z by&#160;Ghazali Ramli<br/>Author&#160;Ghazali Ramli,&#160;Jimaain Safar,&#160;Lee, Hong Seng,&#160;Mazlan Hashim, 1961-,&#160;Megat Hashirat Hassan<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 8048 ra<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1993<br/>Kertas Projek (Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kejuruteraan Awam)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1993<br/> Pengukuran kekonduksian semikonduktor dalam julat suhu antara 77K hingga 450K; Permasalahan yang mendorong kepada kelemahan pelajar bumiputera dalam matematik (pilihan C); Permasalahan matematik dikalangan pelajar Sekolah menengah Vokasional di Malaysia; Pendidikan teknik dan vokasional dari perspektif Islam (suatu pengenalan); Keberkesanan penggunaan model dan OHP bagi pengajaran mata pelajaran lukisan teknik dan berkaitan dalam pendidikan teknik dan vokasional; Penggunaan vektor dalam pelbagai masalah penonjolah berbantu mikrokomputer; Penggunaan beberapa jenis elektrod dalam penentuan kandungan asid lemak bebas di dalam minyak kelapa sawit; Teknik menyoal dan masa hentian dalam pengajaran kimia di Sekolah Menengah; Pengajaran dan pembelajaran kemahiran hidup tingkatan satu dalam kurikulum bersepadu Sekolah Menengah; Pandangan masyarakat terhadap lulusan Sijil Pelajaran Malaysia Vokasional (SPVM); Sikap dan tanggapan masyarakat terhadap pendidikan vokasional ent://SD_ILS/0/SD_ILS:256942 2020-08-12T10:26:29Z 2020-08-12T10:26:29Z by&#160;Mohd. Ramli Idris<br/>Author&#160;Mohd. Ramli Idris,&#160;Mohd. Shahabudin Jazuli,&#160;Mohd. Zabidi Arifin,&#160;Munizar Mohamad,&#160;Naaim Khamis<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;MFL 7757 ra<br/>Publisher&#160;UTM.,<br/>Publication Date&#160;1991<br/>Kertas projek (Sarjana Muda Sains serta Pendidikan) - Universiti Teknologi Malaysia, 1991<br/> Masalah pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran kemahiran hidup bersepadu sekolah menengah rendah : penelitian di sekolah menengah gred A terkawal, gred A dan gred B di Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur ent://SD_ILS/0/SD_ILS:267870 2020-08-12T10:26:29Z 2020-08-12T10:26:29Z by&#160;Fauzi Mat Daud<br/>Author&#160;Fauzi Mat Daud<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;LB1629.5.M3 F38 1993 raf<br/>Kertas Projek (Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kejuruteraan Elektrik)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1993<br/>